2020, നവംബർ 27, വെള്ളിയാഴ്‌ച

നിവർന്ന മനുഷ്യർ 2.


നിവർന്ന മനുഷ്യർ 2.  
 ----------------------
യൂറോപ്പിലെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും മനുഷ്യർ ഹോമോ നിയാണ്ടർ താലെൻസിസ് (നിയാണ്ടർതാൽമാർ) സാപിയൻസിനെക്കാൾ വലിപ്പവും ഭാരവും മസിലുകളും ഉള്ളവർ. ഇവർ പശ്ചിമയൂറേഷ്യയിലെ മഞ്ഞിൽ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ കരുത്ത് നേടി.
ഏഷ്യയിലെ പൂർവദേശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചത് ഹോമോ എറെക്ടസ് ( നിവർന്ന മനുഷ്യർ ) അവിടെ അവർ രണ്ട് ദശലക്ഷം വർഷത്തോളം ജീവിച്ച് . ഹോമോ സാപിയൻസായ നമ്മൾ അത്രയും കാലം ജീവിക്കുമോ എന്ന് സംശയമാണ്.
ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജാവ ദ്വീപിൽ ഹോമോ സൊളോയെൻസിസ് (സോളോ താഴ് വരയിൽ ഉള്ളവർ) ട്രോപിക്കൽ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യർ. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ മറ്റൊരു ദ്വീപിൽ (ഫ്ളോറെസ്) പൗരാണിക മനുഷ്യർ കുള്ളൻമാരായിരുന്നു ( വിനയൻ ചലചിത്രമായ അത്ഭുതദ്വീപിലെ മനുഷ്യരെ പോലെ ) കടൽ തീർത്തും താണാവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോളാണ് മനുഷ്യർ അവിടെ എത്തുന്നത് . വൻകരയിൽ നിന്ന് അനായാസം അന്ന് കടന്ന് ചെല്ലാമായിരുന്നു അവിടേക്ക് . കടൽ ഉയർന്നപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ദ്വീപിൽ കുടുങ്ങി. ഭക്ഷണം ഏറേ ആവശ്യമുള്ള വലിയ മനുഷ്യർ ആദ്യം മരിച്ച്. കുള്ളൻമാർ കുറേ കാലംകൂടി അതിജീവിച്ച് .ഫ്ളോറെൻസിയിലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ കുള്ളൻമാർ മാത്രമായി.ഈ സ്പീഷിസിന് പരമാവധി ഒരു മീറ്റർ പൊക്കവും 25 കിലോ താഴെ തൂക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു...... തുടരും