2020, നവംബർ 27, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ചിമ്പാൻസിയും ഇലക്ഷനും 11

ചിമ്പാൻസിയും ഇലക്ഷനും 11 
................................................
നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളായ ചിമ്പാൻസി സാധരണ ജീവിക്കുന്നത് അനേകം ഡസൻ അംഗങ്ങളുള്ള ചെറിയ സംഘങ്ങളായാണ്. അവയുടെ സാമൂഹ്യഘടന ഉച്ചനീചത്വമുള്ള വിഭാഗങ്ങളാണ്.മുഖ്യാംഗം (മിക്കപ്പോളും അതൊരു  ആണായിരിക്കും) ഒന്നാം പുരുഷൻ  ( ആൽഫ മെയിൽ) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യപ്രജകൾ രാജാവിനു മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തുന്നതുപോലെ ചിമ്പാൻസികളും ചെയ്യാറുണ്ട്. സഖ്യത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കെട്ടിപിടുത്തം, സ്പർശനം, ചുംബനം, സഹായം ,സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ എന്നിനേറേ ലൈംഗീകബന്ധം 'വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ,ഇതെല്ലാം ദിനവും ആവർത്തിക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഇന്നുകളിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിൽ ചെയ്യുന്നപോലെ. ചിമ്പാൻസി സംഘത്തിലെ മേൽസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ സംഘമായി മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളു എന്ന് ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇവർ സഹകരിക്കാറില്ല. പ്രദേശത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി പരസ്പരം പോരടിക്കാറുണ്ട്. (അത് നമ്മളും ഇന്നുകളിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ) പൗരാണികരായ ഹോമോസാപ്പിയൻസ്, ആദ്യകാല മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ ധാരളമുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: