2020, ഫെബ്രുവരി 8, ശനിയാഴ്‌ച

ഭരണഘടന വിരുദ്ധം

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 17ാം അനുച്ഛേദം അസ്പൃശ്യത നിർത്തലാക്കുകയും അതിന്റെ ഏതു രൂപത്തിലുള്ള ആചരണവും വിലക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അസ്പൃശ്യതയിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഏത് അവശതയെയും നിർബന്ധിച്ചേൽപിക്കുന്നത് നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കുറ്റമായിരിക്കുന്നു. ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടാതെ  അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ സുശക്തമായി തുടരുന്നത്. തദ്ഫലമായി സ്ത്രീകളും, ആദിവാസികളും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ജാത്യഭിമാനത്തിന്റെ പേരിൽ മിശ്രവിവാഹിതരെ വകവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും ഇടതുപക്ഷ, പുരോഗമന രാഷ്ട്രിയ  പാർട്ടികൾ പോലും ജാത്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കതിരെ മിണ്ടുന്നില്ല.

https://pavapettavanck.blogspot.com

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: