2020, ഫെബ്രുവരി 4, ചൊവ്വാഴ്ച

ഭാഷ, ബോധം

മനുഷ്യ പരിണാമത്തെ അധ്വാനം, ഭാഷ എന്നിവയുടെ ഗുണാത്മകാശ്രിതത്വത്തിലാണ് മാർക്സിറ്റുകൾ വീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിച്ച ആവശ്യമാണ് ഭാഷ.ബോധവും അങ്ങനെ തന്നെയാണുണ്ടായതും. ജന്തു സഹജമായ ആഹാരസമ്പാദന പ്രേരണ തന്നെയാണ്, മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ അടിസ്ഥാനമായത്.ബോധപൂർവം പ്രകൃതിയെ സ്വാധീനിച്ചു ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യർക്കു കഴിയുന്നു. മറ്റൊരു ജന്തുവിനും അതാവില്ല. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം ഇഛാപൂർവ്വമാണ് നടക്കുന്നത്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: