2020, ഫെബ്രുവരി 11, ചൊവ്വാഴ്ച

ആദ്യ ഹിന്ദുത്വ അധിനിവേശം

ഇക്കാലം ചില ചരിത്ര വസ്തുതകൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.B.C 185 ൽ മൗര്യ ചക്രവർത്തി ബ്രഹദത്തനെ കൊന്ന് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത പുഷ്യമിത്ര സുംഗൻ എന്ന ബ്രഹ്മണ സേനാധിപനാണ് ആദ്യ ഹിന്ദുത്വ ഭരണാധികാരി . അതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹിന്ദുത്വ അധിനിവേശം. സുംഗവംശത്തിന്റെ കാലത്താണ് ഭൃഗുകുലത്തിൽപ്പെട്ട സുമതി എന്ന പണ്ഡിതൻ ബ്രഹ്മണാധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ "മനുസ്മൃതി " എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചട്ടവ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയത്. ബുദ്ധസ്വാധീനം 
തുടച്ചുമാറ്റി ഹിന്ദുമതത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നേടികൊടുത്തത് ശങ്കരാചാര്യരാണെന്ന വിശ്വാസം ശരിയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ  പത്തുനൂറ്റാണ്ട് വേണ്ടിവന്നു. വടക്കുനിന്നു കരമാർഗ്ഗം എത്തിയവരും ,പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് കടൽമാർഗ്ഗം എത്തിയവരും ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: