2020, ജനുവരി 30, വ്യാഴാഴ്‌ച

വിദ്യാസമ്പത്ത് മാത്രമാണ് ശാശ്വതമായുള്ളത്. മറ്റു സമ്പത്തുകൾ നശ്വരമാണ്. അറിവില്ലാത്തവർ ശവത്തിനു സമമാണ്. അറിവ് ജീവിതാവസാനംവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ആയുധമാണ്. ലോകജനതയെയും സർവജീവജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് അറിവെന്ന ബോധ കർമ്മം. സ്വന്തം കൈകളാൽ അധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്നതാണു ധർമം. ഗതിമുട്ടിയാലും
 യാചിക്കരുത്. ദാരിദ്ര്യം ജീവിത ദുരന്തമാണ്. നീതിയും ധർമവും നില നിർത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ ജീവിതം നയിക്കുക.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: