2020, ജനുവരി 22, ബുധനാഴ്‌ച

അഥാതോ ഇതി മാനവഃ ഏകവർണഃ

അഥാതോ ഇതി മാനവഃ ഏകവർണഃ
------------------------------------------------
ജനനത്തിന്റെയോ ഗുണത്തിന്റെയോ കർമത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കാനാവില്ല. സത്വ രജസ്
തമോഗുണങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരിലുമുണ്ട് .സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത്ത് അറിവാണ്. അറിവുതേടാനുള്ള അവകാശം ജന്മനിദ്ധമാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: