2020, ജനുവരി 25, ശനിയാഴ്‌ച

ചാർവാക ദർശനം

നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചും നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞും നന്മ മാത്രം ചെയ്തു കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ നൂറു വർഷം ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ചാർവാകരുടെ ആശിർവാദം. അവർ ദൈവ സങ്കൽപത്തെയും ആത്മസങ്കൽപങ്ങളെയും നിരാകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ അദ്ധ്വാനത്തിനു വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ ദർശനം ലോകായതമാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: