2020, ജനുവരി 27, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉറവ

മാനവിക വിജ്ഞാന മണ്ഡലത്തെ സ്ഫോടനാത്മക പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ പാശ്ചാത്യ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉറവ യവനരുടെ തത്ത്വചിന്താധിഷ്ഠിതമായ ഭാഷാപഠനങ്ങളാണ്. സമഗ്ര വിജ്ഞാനമാതൃത്വം തത്ത്വചിന്തയ്ക്ക് കല്പിച്ച യവനരുടെ ഭാഷാപഠനങ്ങൾ മറ്റൊരു രീതിയിലാവുക അസാധ്യവുമാണെല്ലോ.


🗑️

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: