2021, ഡിസംബർ 27, തിങ്കളാഴ്‌ച

സത്യം നമ്മൾ കണ്ടതല്ല

കുരങ്ങിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഉന്നതവിഭാഗമല്ല മനുഷ്യർ, അതായത് ഏതോ ചില ആൾക്കുരങ്ങുകൾ പൂടപൊഴിഞ്ഞുപോയി. നടുവു നിവർത്തി നിന്നു മുന്നോട്ടു നടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലായിടവും നാം വരച്ച് വയ്ക്കുന്നതരത്തിലല്ല പരിണാമം നടന്നത്. നടക്കുന്നത്. കുരങ്ങുവർഗ്ഗത്തിലെ അനേകം വിഭാഗങ്ങളിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യകുലം. മനുഷ്യകുലമുണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപതു ലക്ഷം വർഷമായി. ഈ മനുഷ്യവിഭാഗത്തിൽത്തന്നെ ധാരാളം വ്യത്യസ്തമായ മനുഷ്യകുലങ്ങളുണ്ട്. ( ഹോമോ റുഡോൾഫെൻ ) (പൂർവ്വ ആഫ്രിക്ക) ഹോമോ എറെക്ടസ് ( നിവർന്ന മനുഷ്യൻ) ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജാവ ദ്വീപിലെ ഹോമോ സൊളോയെൻസിസ് , മറ്റൊരു ദ്വീപിലെ ഫ്ളോറെസ്, അവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തരീതിയിലുള്ള കഴിവുകളാലും വ്യത്യസ്തരീതിയിലുള്ള ജീവിതശൈലികളാലും പരസ്പരം ഭിന്നമായിരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ വസിച്ചിരുന്ന നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യരെന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന, നമ്മിൽ നിന്നും ഭിന്നരായ, മനുഷ്യവിഭാഗമായിരുന്നു അവസാനമായി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാമല്ലാത്ത മറ്റൊരു മനുഷ്യക്കൂട്ടം. അവർക്ക് വംശനാശം വന്നിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം വർഷമായി. നമ്മുടെ ജനിതകപരിശോധനയിൽ നിന്നും ഇവരുമായി നാം ഒരുകാലത്ത് ഇണചേർന്നിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു മനുഷ്യക്കൂട്ടം ഡെനിസോവൻസാണ്. പലയിനം മനുഷ്യകുലങ്ങളുണ്ടായതിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് ഇന്നവശേഷിക്കുന്ന ഹോമോസാപ്പിയർ എന്ന നമ്മൾ, നാമുണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം വർഷവും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: