2021, ഡിസംബർ 17, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ചരിത്രം ആപേക്ഷികം

മനുഷ്യരുടെ നന്മയ്ക്കായി ചരിത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനു തെളിവില്ല. കാരണം, അത്തരം നേട്ടങ്ങളെ അളക്കുന്നതിനു വസ്തുനിഷ്ഠമായ അളവുസാമഗ്രികൾ നമുക്ക് ഇല്ല.
ചരിത്രം നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ അവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കു പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മനുഷ്യരുടെ നേട്ടത്തിനു വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്നവയല്ല. ചരിത്രം ചുരുൾ നിവർത്തുന്നതിനനുസൃതമായി മനുഷ്യരുടെ സ്വസ്ഥത അനിവാര്യമായി മെച്ചപ്പെടുന്നുവെന്നു കാട്ടുന്ന യാതൊരു തെളിവുകളും നമുക്കു ലഭ്യമല്ല തന്നെ. മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിജയിക്കുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും, പ്രയോജനമില്ലാത്ത സംസ്കാരങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും. നിലവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മതങ്ങളും, ദൈവ, സംസ്കാരങ്ങളും ഇല്ലതാകും കാരണം സയൻസിന്റെ പുരോഗതി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. പുതിയ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇന്നുള്ള തരത്തിലായിരിക്കില്ല. ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യ പുരോഗതിയിൽ മതങ്ങൾക്കും , ദൈവങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ലാന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന സ്വഭാവികമായ പര്യവസാനം മാത്രാന്നെത് മുൻകാലങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു.
Like
Comment
Share

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: