2021, നവംബർ 15, തിങ്കളാഴ്‌ച

പുരോഗതി' അതെന്താണ്


“കുരങ്ങുകൾ പരിണമിച്ചാണോ മനുഷ്യനുണ്ടായത് ? നിശ്ചയമായും അല്ല.

. ഒരു ജീവിയെന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യർക്ക് ആന്തരിക പുരോഗ തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

നിശ്ചയമായും ഇല്ല.

ങ്... അപ്പോൾ എല്ലാ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെയും താളുകളിൽ മനു ഷ്യൻ കുരങ്ങിൽ നിന്നും പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് എങ്ങനെ മനുഷ്യനായി മാറി എന്ന വസ്തുത ചിത്രങ്ങളടക്കം നാം പഠിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ? അതേ, അതു തെറ്റുതന്നെയാണ്. ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആന മണ്ടത്തരം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ നാം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായി. അത് തിരുത്തുക തന്നെ വേണം.

അപ്പോൾ പുരോഗതിയുമുണ്ടായിട്ടില്ല? ഇല്ല പുരോഗതിയുമുണ്ടായിട്ടില്ല. മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണുണ്ടാകുന്നത്.

അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും പുരോഗ തിയല്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്?

ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിശ്ചയമായും പുരോഗതി തന്നെ യാണ്. പോരാട്ടത്തിൽ 
നഖങ്ങളും പല്ലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നിനുപകരം നാം കല്ലും വടിയും ഉപയോഗിച്ചു. കല്ലിനും വടിയ്ക്കും പകരം കുന്തവും വാളും ഉപയോഗിച്ചു. അത് പുരോഗതിയാണ്. കുന്തത്തിനും വാളിനും പകരം തോക്കും മിസൈലും ഉപയോഗിക്കുന്നു; അതും നിശ്ചയമായും പുരോഗതിയാണ്. കാളവണ്ടിക്കു പകരം കുതിരവണ്ടിയും കുതിരവണ്ടിക്കു പകരം ഇന്ന് കാറും ബസ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതും പുരോഗതിതന്നെയാണ്. അതേ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കൂടുതൽ നന്നായി ഇണക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് നല്ല പുരോഗതിയുണ്ട്.

1 അഭിപ്രായം:

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം പറഞ്ഞു...

ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിശ്ചയമായും പുരോഗതി തന്നെയാണ്.