2019, സെപ്റ്റംബർ 6, വെള്ളിയാഴ്‌ച

തിരക്കാഴം

തിരക്കൊന്നു തിരിഞ്ഞു-
നോക്കാനാവാ  തിരക്കാൽ
വേർപ്പെട്ടവർ, നാംരണ്ടു
ദിക്കിൽ ദുഃഖങ്ങൾ കഥി-
പ്പാവറിന്നു ജീവിത-
ഇടവേളകൾനീളേ ,
നെടുവീർപ്പിൻ നെരിപ്പോ
ടിലമർന്നിരിപ്പാവർ .
പറഞ്ഞൊടുങ്ങാവെറും
 പരാതി കാക്കക്കൺ
പാർവിൽ മത്സരിച്ചവർ .